- از بین کلمات داده شده داخل پرانتز کلمه ی مناسب را برای هر جمله انتخاب کنید .

 الف) به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ................. گفته می شود.(برق- صاعقه)

 ب) اگر مقاومت مداری بیشتر شود جریانی که از آن عبور می کند .........می شود .(کمتر- بیشتر)

 ج) چرخ ومحوری که مقدار نیرو را افزایش می دهد مزیت مکانیکی آن ......... از می باشد .(بزرگتر-کوچکتر)